8/10/08

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ο καθημερινός τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές μας συνήθειες έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον που ‘επιστρέφουν’ σε εμάς τους ίδιους. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δηλαδή η μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.
Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις πιο καίριες επιπτώσεις του τρόπου ζωής μας. Είναι επείγον οι μαθητές να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τις ουσιώδεις συνιστώσες του προβλήματος και να διερευνήσουν τις λύσεις τόσο σε επίπεδο προσωπικής στάσης και δράσης όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (οικογενειακό, σχολικό, εθνικό, διεθνές). (
www.wwf.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: